53673339f610b8aaf2d941533e621565

Với Lagom, quan trọng là bạn hài lòng với những gì mình có. Ảnh: singlebay.com