Ưu Đàm 9

Tác phẩm ECO-Đi với thông điệp “Phượt Thủ Ngầu Không Lưu Dấu”. Ảnh: Tư liệu.

Ưu Đàm 9