Ưu Đàm 7

Tác phẩm Thánh Gióng Đương Đại sẽ triển lãm tại Bảo tàng Quốc gia Đài Loan và bản tại Phúc Tân, và Gallery Nhỏ nhất Thế giới tại Hà Nội. Tư liệu.

Ưu Đàm 7