Ưu Đàm 6

Tác phẩm Time Boomerang với 200 bản đồ thế giới được đập nát trong thời gian triển lãm 6 tháng ở OCMA (Orange County Museum of Art) tại Mỹ. Ảnh: Chris Bliss.

Ưu Đàm 6