Ưu Đàm 2

Tác phẩm Rồng Rắn Lên và Vũ Điệu Của Các Kỵ Sĩ Máy do nghệ sĩ Uudam Tran Nguyen thực hiện tại Việt Nam. Ảnh: Tư liệu.

Ưu Đàm 2