Trương Quang Vinh 1

Ảnh: NVCC.

Trương Quang Vinh 1