Trần Văn Thành 5

Tác phẩm “Akhob” của James Turrell. Ảnh: Tư liệu.

Trần Văn Thành 5