Trần Văn Thành 3

Tác phẩm Twilight Epiphany Skyspace của James Turrell. Ảnh: Tư liệu.

Trần Văn Thành 3