Trần Văn Thành 12

Ảnh: Tư liệu.

Trần Văn Thành 12