Tien Vo 5

Hình trong bộ “Định luật hấp dẫn” trên ELLE tháng 7/2016