Phuc Van Dang 6

Từ trái qua: Chân dung tự họa, tác phẩm “Go Away My Dear” và tác phẩm “Pray”