Tan man kien truc_9

Hành lang của Dinh Độc Lập trong bài nghiên cứu Nội thất Dinh Độc Lập của nhóm.

Tản mạn kiến trúc 6