Tan man kien truc_4

Tư liệu nghiên cúu trong bài viết “Từ Dinh Thống Đốc đến trường Lasan Taberd đến trường Trần Đại Nghĩa”.

Tản mạn kiến trúc 4