Tan man kien truc_11

Các chuyến thực tế tại những công trình di sản và workshop của nhóm cùng Lộn Xộn Studio.

TMKT cùng Lộn Xộn Studio