NAFA RECAP – 27

Workshop dành cho sinh viên trường Nanyang Academy of Fine Art Singapore, do Tản Mạn Kiến Trúc tổ chức cùng với Vẫn đang suy nghĩ space, Heritage Space và được hướng dẫn bởi
KTS Ngọc Nguyễn.

Workshop trường Nanyang Academy of Fine Art Singapore