KTS Ta Tien Vinh 4

Công trình Cocoon House ở một khu đô thị mới của Việt Nam được thiết kế năm 2014 và hoàn thiện công trình năm 2016.