KTS Ta Tien Vinh 2

Công trình Viet Pavilion (Ninh Bình) thiết kế năm 2013.