(8) Vẻ ngoài của Hôtel Tassel. Ảnh_ Umberto Luparelli