(1) Victor Horta làm việc tại studio trong nhà của mình. Ảnh_ Gustave Deltour