KTS Trung Mai_8

Từ những thành tố cơi nới bổ sung cho nhà tập thể, hay những dạng hình của căn tính làng xã và cách thức chung sống tập thể được tái hình dung, nhóm nghiên cứu mong muốn hiểu thấu những phương thức sáng tạo bất ngờ mà thị dân sử dụng để duy trì và tùy biến các thành tố trong đời sống thường nhật.

Hanoi Ad hoc 2.0 4