KTS Trung Mai_7

Hanoi Ad hoc 2.0 là một khảo nghiệm đa hình nhà cửa ở Hà Nội, và cách sinh sống đã biến đổi thành phố qua những can thiệp không gian và vật chất ở các tỷ lệ khác nhau.

Hanoi Ad hoc 2.0 3