KTS Trung Mai_4

Diễn họa tổng thể khu vực nhà máy xe lửa Gia Lâm nhìn từ trên cao, thực hiện bởi Hanoi Ad hoc.

KTS Trung Mai 3