Cang Nguyen Eponji_1

Giám đốc sáng tạo Éponji – Cang Nguyễn. Minh họa: Thanh Ngân

Cang Nguyen Eponji