Dang Xuan Hoa 2

Sê-ri tranh
“Những người trong thành phố”.