Charlotte Perriand 14

Những thiết kế của Charlotte Perriand là một lời tuyên ngôn mạnh mẽ cho sự đổi mới, chúng là tiếng nói đại diện cho tính cách linh hoạt, mềm dẻo nhưng không kém phần quyết liệt của người phụ nữ.