Charlotte Perriand 13

Chiếc ghế Ombre thiết kế năm 1958 cho thấy sự ảnh hưởng không nhỏ của thẩm mỹ tạo hình phương Đông đối với bà.