Vòm-trần-ở-St.Paul_5

Ba vòm trần theo trục Đông – Tây mô tả việc sáng tạo nên địa cầu với muông thú, chim
trời, cá biển.

Vòm trần ở nhà thờ St.Paul 3