Sa-thạch-Chămpa_12

Kỹ thuật tạo hình trên đá sa thạch của Chămpa đạt đến kiệt tác về nghệ thuật. Ảnh: Nguyễn Đình

Kỹ thuật tạo hình đá Chămpa