Sa-thạch-Chămpa_11

Sư tử đá của vương triều Vijaya ở thành Đồ Bàn, Bình Định – một kinh đô của Chămpa, tồn tại từ năm 999 – 1471. Ảnh: Nguyễn Đình

Sa thạch Chămpa sư tử đá