Sa-thạch-Chămpa_10

Mảng điêu khắc đài thờ Đồng Dương tả hình ảnh người hầu Sa Nặc (Channa) và con ngựa Kiền Trắc (Kanthaka) sau khi đưa Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tầm đạo. Ảnh: Nguyễn Đình

Sa thạch Chămpa Mảng điêu khắc đài thờ Đồng Dương