Tiểu-vũ-trụ-trên-bình-vôi-Chămpa_3

Hoa văn hình sin trong trang trí bình vôi bạc Chămpa.

Tiểu vũ trụ trên bình vôi Chămpa 2