Tuong gom Cay Mai_6

Hoạt cảnh Bát Tiên được thiết tiên tửu trong vườn đào của Tây Vương Mẫu, lò Hòa Lợi làm năm 1892.

Tuong gom Cay Mai 4