Tuong gom Cay Mai_3

“Hòa Lợi Tường Tạo”, nghĩa là đồ phúc lành do lò gốm Hòa Lợi làm.

Tuong gom Cay Mai 1