phục chế tranh – 4

Nối lại lớp toan mới cho tác phẩm của diễn viên – họa sĩ Lê Chánh, dân Long Xuyên, là cháu của họa sĩ Lê Phổ.

phục chế tranh - 4

phục chế tranh – 4