Lo Phuong Duc 9

Các quy trình chế tác đồ đồng thủ công gồm: Khuôn đúc cho sản phẩm được nung đốt riêng để định hình, nguyên liệu phôi đồng sau khi nung chảy sẽ được rót khuôn để hoàn thiện phần đúc thô.