Lo Phuong Duc 6

Chế tác tượng thờ, đại hồng chung đang thịnh hành ở các xưởng thủ công tại Phường Đúc.