Lo Phuong Duc 2

Các công đoạn thực hiện thành phẩm một chiếc lư xông trầm cần ít nhất 2,5 ngày lao động, với rất nhiều các kỹ thuật mài, đánh bóng, đục chạm kỳ công mới hoàn thiện.