Lo Phuong Duc 1

Nấu đồng thủ công bằng than củi ở làng nghề Phường Đúc.