đồ gỗ – 7

Thế mạnh của Tĩnh là chạm trổ các chi tiết khiếm khuyết trên dòng đồ gỗ xưa cần phục chế.

đồ gỗ - 7

đồ gỗ – 7