đồ gỗ – 3

Chi tiết một mảng trang trí mang kỹ thuật chạm nổi theo phong cách Huế. Chạm lủng, chạm lộng, chạm mo, kỹ thuật dùng nhiều trong chế tác tủ thờ kiểu Huế.

đồ gỗ - 3

đồ gỗ – 3