đồ gỗ – 2

Bộ tranh tứ thời (Mai – Lan – Cúc – Trúc) với kỹ thuật chạm lấy nền.

đồ gỗ - 2

đồ gỗ – 2