Cham khac Hue 1

Tích Bát tiên cưỡi rồng được thể hiện tinh tế trên móc lồng do nghệ nhân ưu tú Đoàn Minh Căn chế tác.