Long chim xu Vac 4

Các đường chạm trên chân lồng theo lối triện gấm.