Long chim xu Vac 1

“Cầm chắc tay dao” – thuật ngữ thẩm định tay nghề của dân làm lồng chim xứ Vác.