gốm Việt – 4

Lọ tì bà gốm Chu Đậu sau công đoạn nối lại cổ bình bị khiếm khuyết

gốm Việt - 4

gốm Việt – 4