gốm Việt – 3

Bình gốm Lý bị bong men đang trong công đoạn phục chế

gốm Việt - 3

gốm Việt – 3