gốm Việt – 2

Thạp gốm hoa nâu thời Trần (thế kỷ 15) được phục chế, hàn gắn các chi tiết bể vỡ.

gốm Việt - 2

gốm Việt – 2