gốm Việt – 1

Thao tác phun men trên một hiện vật gốm có niên đại từ thời Lý (thế kỷ 12).

gốm Việt - 1

gốm Việt – 1