105.

Các sản phẩm đa dạng trong mẫu mã thiết kế
của gốm Chi.