Kiến-trúc-Đông-Dương_4

Đền kỷ niệm, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nay là Đền Hùng. Ảnh chụp trong thập niên 1920. Ảnh: Tư liệu

Kiến trúc Đông Dương Đền kỷ niệm Thảo Cầm Viên Sài Gòn